Humanläkemedel
SPC PL
Veterinära läkemedel
SPC PL
Växtbaserade läkemedel
SPC PL
Läkemedlets namn
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Läkemedlets namn

Innehavare av
försäljningstillstånd

Försäljningstillståndets
nummer

ATC-kod Klassificering

Fri textsökning

Verksamt ämne

Läkemedelsform

Biverkning

Terapeutisk indikation

Kontraindikation

Djurslag

Karenstid

Användarsäkerhet

Fyll i fälten på finska


Produktresuméer för veterinärmedicinska läkemedel (Summary of Product Characteristics, SPC)

I produktresumén (SPC) sammanfattas de för användningen av ett veterinärmedicinskt läkemedel viktigaste uppgifterna om läkemedlets egenskaper. Produktresumén riktar sig till veterinärer och kan därför innehålla terminologi som kräver veterinärmedicinsk sakkunskap. Produktresuméerna publiceras på finska, så det lönar sig att använda finska ord då man fyller i sökkriterierna.

Produktresuméer för läkemedel som omfattas av EU:s centrala förfarande för försäljningstillstånd publiceras av Europeiska Läkemedelsverket (European Medicines Agency, EMA). I Fimeas webbtjänst finns länkar till de läkemedelshandlingar (EPAR PI) som finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats. Läkemedel som omfattas av det centraliserade förfarandet kan sökas i Fimeas webbtjänst i alfabetisk ordning, på läkemedlets namn eller på basis av ATC-koden.