Humanläkemedel
SPC PL
Veterinära läkemedel
SPC PL
Växtbaserade läkemedel
SPC PL
Läkemedlets namn
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Läkemedlets namn

Försäljningstillståndets
nummer

ATC-kod KlassificeringBipacksedlar för veterinärmedicinska läkemedel (Package Leaflets, PL)

Bipacksedeln (PL) är ett för läkemedlets användare avsett informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Bipacksedeln regogör på ett användarvänligt sätt för en korrekt och säker användning av läkemedlet samt för eventuella biverkningar. Dessutom ger bipacksedeln anvisningar för hantering av läkemedelsavfall. Publicerade bipacksedlar inkluderar anvisningar på både svenska och finska.

Du kan söka efter bipacksedlar i alfabetisk ordning, enligt läkemedelspreparatets namn, ATC-kod eller försäljningstillståndets nummer.

Produktresuméer för läkemedel som omfattas av EU:s centrala förfarande för försäljningstillstånd publiceras av Europeiska Läkemedelsverket (European Medicines Agency, EMA). I Fimeas webbtjänst finns länkar till de läkemedelshandlingar (EPAR PI) som finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats. Läkemedel som omfattas av det centraliserade förfarandet kan sökas i Fimeas webbtjänst i alfabetisk ordning, på läkemedlets namn eller på basis av ATC-koden.

Det material som publiceras är inte nödvändigtvis fullständigt eller uppdaterat, vilket beror på den tekniska kvaliteten hos de filer som har levererats till Säkerhets- och utvecklingcentret för läkemedelsområdet Fimea eller tidigare till Läkemedelsverket och leveransfördröjningar. På grund av detta kan Fimea inte garantera att dokumentet som finns på nätet fullständigt motsvarar den produktresumé och bipacksedel som officiellt har godkänts i samband med beslutet om försäljningstillstånd. Endast produktresuméer och bipacksedlar i pappersformat i enlighet med beslut om försäljningstillståndet är giltiga.